Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност има за цел да предостави информация, в съответствие с изискванията на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, наричан по-долу накратко Регламент (ЕС) 2016/679 и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България в областта на защитата на личните данни

 

Информация за Дружеството:

 

Бургстрой ООД с ЕИК: 102189903, адрес на управление и кореспонденция: Бургас, ж.к.Лазур, бл.97 партер, телефон/факс +359 56 837570 и e-mail: info@burgstroi.com., наричан по-долу накратко Дружеството

 

Дружеството действа с качеството на администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, като прилага подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат гарантирани правата и свободите на субектите на данните.

 

Кои данни са Лични данни?

 

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано представлява лични данни.

 

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание се обработват?

 

При осъществяване на своята дейност и/или извършване на спомагателните функции, необходими за осъществяването й, Дружеството може да обработва лични данни на (1) физически лица - клиенти, потенциални клиенти, представители или лица за контакт на клиенти или потенциални клиенти; (2) физически лица страна по трудово или гражданско правоотношение, настоящи и бивши; и (3) физически лица ползващи интернет страницата www.burgstroi.com, последните наричани по-долу накратко Потребител/я/ят или Потребители/те

 

Категориите обработвани данни са относно физическата, икономическата, социалната и семейната идентичност на лицата, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

 

Информацията може да е предоставена директно от субекта на данни, от трето лице или да е получена чрез публично достъпни източници (интернет страница на юридическо лице, Търговския регистър при Агенция по вписванията и др.)

 

Дружеството може да обработва информацията за следните цели:

обработване на запитвания и изготвяне на оферти; участие в обществени поръчки и представяне на информация за проекти (например предоставяне на референции, публикуване на информация на интернет страницата www.burgstroi.com);

набиране на персонал и управление на човешките ресурси; обучение, професионално развитие и оценка на представянето; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

сключване, изпълнение и администриране на договори;

архивиране и финансово-счетоводната отчетност; начисляване на суми и фактуриране;

откриване и предотвратяване на нарушения и измами; осигуряване на информационна сигурност;

обезпечаване на икономическите интересите на Дружеството (например доброволно и принудително събиране на вземания, защита по съдебни дела, извършване на одити);

изпълнение на нормативни задължения и предписания на компетентните органи.

 

В зависимост от целите на обработване и естеството на личните данни валидно правно основание за обработването им може да бъде:

съгласието на субекта на данни;

изпълнението на договор или предприемането на стъпки преди сключването на договор

спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството; или

легитимните интереси на Дружество, освен когато преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данни.

 

Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на субектите по (1), (2) и (3) и техните лични данни.

 

Интернет страницата www.burgstroi.com

 

Относно използването идентификатори от интернет страницата препоръчваме да се запознаете с Раздел Бисквитки (cookies).

 

При отправяне на запитвания чрез попълване на формата за контакт на интернет страницата изискуемите данните се свеждат до име, фамилия, e-mail. Изпращането на друга информация при отправянето на запитване е по преценка на Потребителя.

 

 

Интернет страницата може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица, които не са под контрола на Дружеството. Ако следвате връзките и посетите уебсайтовете на трети лица, Дружеството препоръчва на Потребителите да се запознаят с условията и политиките за поверителност, които се прилагат спрямо уебсайтовете и услугите на третите лица.

 

Кой има достъп до личните данни?

 

 

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и могат да бъдат предоставяни на трети лица при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.

Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (например НАП, НОИ, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и др.);

Банки за нуждите на извършвани плащания;

са партньори, с които Дружеството съвместно предлага услуги, и подизпълнители, на които Дружеството възлага изпълнението на определени дейности или прехвърля права и/или задължения;

Куриерски компании и пощенски оператори за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица - субекти на данни;

 

 

При спазване на принципа необходимост да се знае в рамките на Дружество ограничен брой служители имат достъп до лични данни, като същите имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни.

 

 

Предаване на лични данни на трети страни и международни организации по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 не се предвижда, но при необходимост ще бъдат съобразени изискванията на действащата нормативна уредба.

 

 

 

За какъв срок се съхраняват личните данни?

 

 

Срокът за съхранение на личните данни е съобразен с целта, за която са събрани, и приложимите нормативни изисквания.

 

 

Какви са правата на субектите на данни?

 

 

Субектите, чиито лични данни се обработват, имат следните права:

         да получат информация и достъп до личните данни, обработвани от Дружеството;

         да поискат коригиране или допълване на личните данни, когато са неточни или непълни;

         да поискат изтриване на личните данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

         да изискат ограничаване на обработването при определени обстоятелства;

         право на преносимост на личните данни, ако обработването се извършва по автоматизиран начин на основание съгласие или договор;

         право на възражение срещу обработването на личните данни при определени обстоятелства, включително право на възражение срещу ползването на данните за целите на директния маркетинг.

 

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Ако смятате, че при обработване на личните Ви данни Дружество нарушава приложимото законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган.

 

Компетентен надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Център за информация и контакти: тел. +3592/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

Бисквитки (cookies)

 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон), когато посещавате дадена интернет страница. Те позволяват на интернет страница да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате страницата или преминавате от един раздел към друг.

Интернет страница www.burgstroi.com използва бисквитки с цел подобряване и персонализиране на нейните функционалности и съдържание. Информацията, която се събира посредством използването на бисквитките, не може да бъде свързана с определено лице.

Можете да контролирате и управлявате бисквитките, но следва да имате предвид, че премахването или блокирането им може да повлияе на използването на страницата, като ограничи или възпрепятства достъпа Ви до определени функционалности или съдържание.

 

 

Промени в Политиката за поверителност:

 

Дружество си запазва правото да актуализира Политиката за поверителност с оглед по-голяма ефективност на защитата на личните данни съобразно промените в нормативна уредба, развитието на технологиите или други обстоятелства, които го налагат.

 

Последна актуализация на Политиката за поверителност: 22.10.2018г.